ALGEMENE VOORWAARDEN AUBRION SWEETS BVBA

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de contractuele banden in het kader van de verkoop van producten en het leveren van diensten van of, met of door de BVBA AUBRION SWEETS, met maatschappelijke zetel te 3070 KORTENBERG, Stationsstraat 42 bus 2 en ingeschreven in het handelsregister der Belgische vennootschappen onder het nummer 0828.409.593 enerzijds, hierna “Aubrion Sweets” genoemd, en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in eigen naam of voor rekening van derden voor professionele doeleinden een bestelling plaatst bij Aubrion Sweets of een beroep wenst te doen op de diensten van Aubrion Sweets, hierna de “Klant” genoemd. Alle door Aubrion Sweets geleverde producten of diensten worden in deze Algemene Voorwaarden als “Goederen” omschreven.

1.2 De Koper aan wie door Aubrion Sweets Goederen worden geleverd, aanvaardt zonder enige beperking de toepasselijkheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Aubrion Sweets (“AV”) (i) bij het aanvaarden van de offerte van Aubrion Sweets, (ii) bij het plaatsen van een bestelling bij Aubrion Sweets of (iii) bij het aangaan van een Overeenkomst van welke aard dan ook met Aubrion Sweets. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de AV kunnen slechts worden aanvaard indien ze door Aubrion Sweets schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Aanbod, aanvaarding en bindende kracht

Elk aanbod uitgaande van de Koper is bindend en onherroepelijk. Het aanbod uitgaande van de Koper zal omgezet worden in een bindende Overeenkomst op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding van dit aanbod door Aubrion Sweets of op het ogenblik van de uitvoering van het genoemde aanbod door Aubrion Sweets. Deze Overeenkomst en de verbintenissen erin opgenomen worden geacht hun oorsprong te vinden in België (waar Aubrion Sweets haar maatschappelijke zetel heeft. Elk aanbod uitgaande van Aubrion Sweets is vrijblijvend, tenzij dit door een door Aubrion Sweets gemachtigde vertegenwoordiger in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt vermeld. In geval van een bindend schriftelijk aanbod uitgaande van Aubrion Sweets zal dit aanbod gedurende een termijn van 1 maand geldig blijven, tenzij dit in het aanbod anders wordt vermeld.

Artikel 3. Prijs en betaling

3.1 Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de Partijen vaste prijzen in EURO overeen. Deze prijzen gelden (i) exclusief BTW en andere directe en indirecte belastingen, en (ii) exclusief transport- en verzekeringskosten, en (iii) exclusief alle eventuele andere kosten. De Koper zal Aubrion Sweets vergoeden voor alle door een nationale, gewestelijke of gemeentelijke overheid ten aanzien van de Goederen opgelegde belastingen of heffingen. De Koper zal in geen geval het recht hebben om belastingen (m.b.t. de roerende voorheffing) in te houden van de prijzen van Aubrion Sweets.

3.2 Aubrion Sweets kan haar prijzen proportioneel aanpassen telkens haar kosten ingevolge een van de volgende gebeurtenissen stijgen: hogere loon- en/of materiaalkosten - overheidsinterventies, zoals maar niet beperkt tot overheidsbesluiten of -regels, wijzigingen in taksen, tarieven, kortingen en wisselkoersen. Dergelijke proportionele prijsaanpassingen zullen onmiddellijk van kracht worden van zodra de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Verder behoudt Aubrion Sweets zich naar eigen goeddunken het recht voor om haar prijzen te gelegener tijde te wijzigen of aan te passen mits de Koper hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zullen de facturen van Aubrion Sweets binnen de vijftien dagen na uitgifte van de betreffende factuur betaalbaar zijn (de “Vervaldatum”). De betaling van de facturen van Aubrion Sweets moet door de Koper uitgevoerd worden door middel van een overschrijving op de door de Verkoper opgegeven bankrekening. Alle betalingen aan Aubrion Sweets worden geacht op de maatschappelijke zetel van Aubrion Sweets te worden uitgevoerd. Kosten van betaling (zoals bijvoorbeeld bankkosten) zullen door de Koper worden gedragen. Indien de Koper nalaat een aan Aubrion Sweets verschuldigde som te betalen, zal haar schuld worden verhoogd met (i) interesten op de verschuldigde som te rekenen vanaf de Vervaldatum en tot aan de datum van effectieve betaling (zowel voor als na een eventueel vonnis) à rato van 1% per maand, en met (ii) een contractuele schadevergoeding gelijk aan 12% van de factuur met een minimum van 125,00 EUR tot dekking van alle eventuele economische en administratieve kosten verliezen, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van Aubrion Sweets om hogere verliezen of kosten aan te tonen. Interesten en contractuele schadevergoedingen voor laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder verdere verplichtingen tot kennisgeving verschuldigd zijn.

3.4 Wanneer de wanbetaling vanwege de Koper gedurende meer dan 30 dagen vanaf de Vervaldatum aanhoudt, zal Aubrion Sweets het recht hebben om (i) uitstaande bestellingen te annuleren of op te schorten in afwachting van de ontvangst van de volledige betaling, en om (ii) nieuwe bestellingen te onderwerpen aan de voorwaarde van voorafbetaling, en/of om (iii) de Commerciële Overeenkomst te beëindigen.

3.5 Alle betalingen zullen door de Koper worden uitgevoerd zonder enige (mogelijkheid tot) inhouding, compensatie of uitstel (i) op basis van eventuele geschillen of vorderingen van welke aard dan ook, of (ii) op basis van eventuele door of onder het gezag van een overheid of overheidsinstantie opgelegde belastingen, of (iii) op basis van gelijk welk bedrag dat Aubrion Sweets aan de Koper verschuldigd is ingevolge een bestelling, een overeenkomst of de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.

Artikel 4. Levering van Goederen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden productleveringen door Aubrion Sweets op een EXW basis uitgevoerd (Incoterms 2015).

4.2 De leveringsdatum is louter indicatief en Aubrion Sweets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of kosten voortvloeiend uit een vertraging in de levering. Ingeval Aubrion Sweets niet in staat is om op de opgegeven leveringsdatum te leveren, zal Aubrion Sweets de Koper naar best vermogen in kennis stellen van de vertraging. Bij ontvangst van deze kennisgeving zullen de Koper en Aubrion Sweets te goeder trouw een nieuwe leveringsdatum onderhandelen.

4.3 De Koper moet op de leveringsdatum onmiddellijk verifiëren of de geleverde producten of uitgevoerde diensten geen zichtbare gebreken vertonen. Elke vordering voor zichtbare gebreken dient schriftelijk ingediend en door Aubrion Sweets binnen de 24 uur volgend op de leveringsdatum ontvangen te worden. Bij afwezigheid van een schriftelijke vordering vanwege de Koper zullen de Goederen als vrij van zichtbare gebreken worden beschouwd. De Koper zal Aubrion Sweets schriftelijk in kennis stellen van elke vordering voor verborgen gebreken binnen de 3 dagen na de datum waarop de Koper het verborgen gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs ontdekt had moeten hebben. Bij afwezigheid van een dergelijke schriftelijke vordering zullen de producten als vrij van verborgen gebreken worden beschouwd. In elk geval zullen alle garantieaanspraken op basis van verborgen gebreken worden uitgesloten eenmaal de houdbaarheidsdatum van het product verstreken is. Bij een gebrek kan Aubrion Sweets, naar eigen goeddunken en als enige remedie voor het gebrek, beslissen: 1. om op eigen kosten het product terug te nemen en het te vervangen door een conform product; of 2. de Koper te vergoeden voor de prijs van de producten (inclusief transactiekosten); of 3. om, specifiek voor diensten, op korte termijn de nodige maatregelen te nemen om het gebrek m.b.t. de geleverde dienst recht te zetten. Aubrion Sweets kan in geen enkel geval worden verplicht om de Koper te vergoeden of om gebrekkige producten terug te nemen als (i) de houdbaarheid van het product verstreken is of de “minstens houdbaar tot”-datum zoals vermeld op de producten overschreden is; of (ii) als de producten door de schuld van de Koper niet meer verkoopbaar zijn.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door de Verkoper bij de levering van producten aan de Koper geen rechten toegekend om aan de producten een ander label of een andere verpakking toe te kennen.

Artikel 5. Risico's

5.1 Alle risico's met betrekking tot de Goederen gaan over op de Koper op de datum van levering zoals aangegeven in clausules 4.1 en 4.2 hierboven.

5.2 De eigendomstitel ten aanzien van de Goederen zal pas op de Koper overgaan (i) na de volledige betaling van de facturen van Aubrion Sweets conform artikel 3 hierboven en – cumulatief – (ii) na de volledige betaling door de Koper aan Aubrion Sweets van alle uitstaande schulden.

5.3 Specifiek voor productleveringen wordt hierbij verduidelijkt dat zolang Aubrion Sweets eigenaar van deze producten blijft, de volgende regelingen van toepassing zullen zijn: (i) De Koper zal de taken en verantwoordelijkheden van een zaakwaarnemer en bewaarder van de geleverde producten op zich nemen en verbindt zich er dus toe om ze op een veilige en beveiligde plaats op te slaan en ze te verzekeren tegen schade, vernieling, diefstal, brand, verlies, enz. wat ook de oorzaak moge zijn; (ii) De Koper zal de producten van Aubrion Sweets op eigen kosten en gescheiden van andere producten stokkeren en ervoor zorgen dat de producten van Aubrion Sweets duidelijk herkenbaar zijn als toebehorend aan Aubrion Sweets; (iii) De Koper zal, op verzoek van Aubrion Sweets, alle nodige maatregelen nemen zoals vereist overeenkomstig het toepasselijk recht teneinde de eigendomstitel van Aubrion Sweets ten aanzien van de producten te beschermen en om de huidige of potentiële schuldeisers van de Koper in kennis te stellen van de eigendomstitel en het belang van Aubrion Sweets ten aanzien van de producten; (iv) De Koper heeft weliswaar het recht om de producten van Aubrion Sweets in het kader van haar normale handelsactiviteiten te verkopen, doch derden aan wie deze producten worden verkocht dienen er correct van in kennis te worden gesteld dat deze producten de exclusieve eigendom van Aubrion Sweets blijven tot aan de volledige betaling door de Koper van alle aan Aubrion Sweets verschuldigde bedragen.

5.4 Zonder afbreuk te doen aan haar andere rechten kan Aubrion Sweets – op gelijk welk moment voorafgaand aan de overgang van de eigendomstitel aan de Koper – de aan de Koper geleverde producten volledig of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Aubrion Sweets

6.1 De Goederen zijn in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving. Aubrion Sweets kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij zijn prestaties overeenkomstig de bepalingen van deze wetgeving heeft uitgevoerd.

6.2 Aubrion Sweets kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor eigen bedrog of wegens de zware fout van hemzelf of van zijn aangestelden of gevolmachtigden;

6.3 Aubrion Sweets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle indirecte schade, exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen, productieverlies, activiteitenverlies, verlies van klanten, aantasting van de reputatie, schaden of onkosten die zich zouden kunnen aandienen. Deze opsomming is niet uitputtend.

6.4 De (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Aubrion Sweets is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht of bestelling en tot het bedrag waarvoor Aubrion Sweets een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Geen van beide Partijen zal ten aanzien van de andere Partij aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-uitvoering wanneer deze werd veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen en die redelijkerwijs niet te voorzien waren of niet vermeden konden worden (“Geval van Overmacht”). Gevallen van Overmacht zijn onder andere maar niet uitsluitend: stakingen, rellen, oorlogen, natuurrampen, een niet te vermijden tekort aan grondstoffen, een niet te vermijden machinebreuk of -storing, niet te vermijden overheidsbeperkingen.

7.2 Een Partij wiens prestaties door een Geval van Overmacht nadelig beïnvloed worden, zal: (a) de andere Partij schriftelijk informeren over het Geval van Overmacht en daarbij de oorzaak en de vermoedelijke duur van enige daaruit voortvloeiende vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen aangeven; en (b) alle redelijke inspanningen doen om de impact van een dergelijk Geval van Overmacht op de andere partij en op de uitvoering van de verbintenissen van de getroffen partij te voorkomen of tot een minimum te beperken en om de volledige uitvoering van haar verbintenissen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te hervatten.

7.3 Indien een Geval van Overmacht gedurende een periode van 30 opeenvolgende dagen of meer aanhoudt, kan elk van beide Partijen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij de levering van het product of de uitvoering van de diensten annuleren. In een dergelijk geval zullen er door de annulerende partij ingevolge de annulering geen schadevergoedingen of kosten van welke aard dan ook verschuldigd zijn.

Artikel 8. Product Stewardship

De Koper is er zich van bewust dat de producten aangekocht bij Aubrion Sweets voeding betreft dewelke op een correcte manier en in goede omstandigheden dienen te worden gestockeerd, getransporteerd en op de markt gebracht. De Koper stemt ermee in dat de producten zodanig zullen gestockeerd, getransporteerd en op de markt gebracht worden dat de veiligheid en de bescherming van personen en eigendommen op elk moment gegarandeerd zijn. Tevens stemt de Koper ermee in dat de aanbevelingen van de Verkoper evenals de relevante wet- en regelgeving zullen nageleefd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten (IER)

9.1 Als IER moeten worden beschouwd alle immateriële rechten die de Goederen van menselijke intelligentie en creaties beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, modellen, ontwerprechten, merkenrechten, sui generis-rechten en alle eventuele andere intellectuele eigendomsrechten en hiermee verbonden rechten op werken, documenten, beelden, prestaties, creaties, computerprogramma's, databases, studies, onderzoeken, methodes, implementaties of uitvindingen, inclusief alle hiermee gerelateerde en verbonden rechten en alle andere gelijkaardige beschermingsregels die er ter wereld bestaan.

9.2 Alle IER die verband houden met de door Aubrion Sweets uitgevoerde diensten of geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Aubrion Sweets. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, verleent Aubrion Sweets geen licentie aan de Koper om de IER van Aubrion Sweets te gebruiken. Alle informatie (en in het bijzonder alle ideeën, ontwikkelingen en technologieën van Aubrion Sweets) die door Aubrion Sweets in de loop van hun samenwerking (van welke aard dan ook) aan de Koper wordt gegeven, moet als strikt vertrouwelijk (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) worden beschouwd, met uitzondering van (i) informatie waarvan de Koper kan aantonen dat ze al tot het publieke domein behoort, en (ii) informatie waarvan de Koper kan aantonen dat ze al gekend was door de Koper of door de Koper reeds autonoom en zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van Aubrion Sweets werd ontwikkeld.

Artikel 10. Diverse bepalingen en toepasselijk recht

10.1 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de AV als nietig, niet afdwingbaar of niet conform met bindende rechtsbepalingen of wettelijke bepalingen van openbare orde zou worden bevonden, dan blijft de rest van de AV of de rest van deze bepalingen van de AV hierdoor onaangetast en volledig geldig en afdwingbaar. De nietige/niet afdwingbare/niet conforme bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling waarvan de economische impact zo dicht mogelijk die van de nietige/ niet afdwingbare/niet conforme bepaling benadert.

10.2 Niets in de AV is bedoeld om of zal worden opgevat als de creatie of oprichting van een agentuur, een partnership of een joint venture tussen Aubrion Sweets en de Koper.

10.3 De Koper heeft niet het recht om haar respectieve rechten en verplichtingen onder de AV zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aubrion Sweets aan een derde over te dragen.

10.4 De niet-uitoefening van een onder de AV toegekend herstelmiddel of recht kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijk herstelmiddel of recht, noch zal de niet-uitoefening van een hieronder toegekend herstelmiddel of recht volgend op een schending of fout de impliciete aanvaarding van een dergelijke schending of fout in gelijkaardige situaties tot gevolg hebben, ongeacht of deze gebeurtenissen nu hiervoor of hierna plaatsvinden.

10.5 Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens door Aubrion Sweets wordt beheerst door de privacy policy van Aubrion Sweets. De Koper kan op elk moment een kopie opvragen van de privacy policy van Aubrion Sweets.

10.6 Alle geschillen tussen Aubrion Sweets en de Klant behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven. In elk geval is op de overeenkomst uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop- verkoop van roerende lichamelijke zaken. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.