Your Basket
(0)

COOKIE POLICY

We use cookies to provide you with the best possible service on our website. If you continue to use this website, you consent to our use of cookies. Cookies are small data files that are sent from our website and are stored in your browser. Cookies contain information we need to process your order and improve our internet services.

Below you will find the different types of cookies we use on our website:

Strictly necessary cookies:

We use first party (or permanent direct) cookies to guarantee you a smooth shopping experience. These cookies are necessary for the proper functioning of the website and cannot be disabled in our systems.

You can set your browser to block cookies or send you a message about them, but in that case certain parts of the website may not work. These types of cookies do not store any personally identifiable information.

Overview of strictly necessary cookies/first party cookies:

Session: ci_session This cookie enables the use of the 'add to cart' function. Once you have finished your browser session, all cookies stored will disappear.

Performance cookies: Performance cookies collect anonymous data, which enables us to analyse the performance of our website.

Aubrion Sweets bv uses Google Analytics to analyse how our visitors use this website and to improve their shopping experience. Google Analytics uses cookies to anonymously collect standard internet log information and information about visitor behaviour. Please note the explicit addition of the term 'anonymous', as no personally identifiable information is collected about you unless you explicitly provide this information to us via a form on this website.

  • __utma: contains a unique and anonymous identification ID, so that we can determine whether our website is visited more than once by the same (unique) visitor.
  • __utmb: is used to set up or continue a unique user session. Each time you request another page of the website, the cookie is updated and expires after 30 minutes.
  • __utmc: works in conjunction with __utmb to determine when to create a new session for a website visitor. This is a session cookie that expires when you close the browser.
  • __utmz: checks how you found us and is used to calculate traffic and surfing behaviour on the website.
  • __utmv: relates to customised reporting segments, a function we occasionally use on Google Analytics.

Full information about the cookies used by Google Analytics can be found under Cookies & Google Analytics in the Google Analytics tracking code documentation. You can also consult the following link: Google's Privacy Policy for Google Analytics.

We do not share our analysis data with other third parties.

To disable our use of Google Analytics, please use the following link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

More information about cookies? Surf to https://www.allaboutcookies.org.

COOKIEBELEID

We maken gebruik van cookies om u op onze website de best mogelijk dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van deze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf onze website worden verzonden en die worden bewaard in uw browser. Cookies bevatten informatie die we nodig hebben om uw bestelling te verwerken en onze internetdiensten te verbeteren.

Hieronder vindt u de verschillende soorten cookies die we op onze website gebruiken:

Strikt noodzakelijke cookies:

We gebruiken first party (of permanente directe) cookies om u een vlotte winkelervaring te kunnen garanderen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

U kunt uw browser zo instellen dat hij cookies blokkeert of u er een melding over stuurt, maar in dat geval werken bepaalde delen van de website mogelijk niet. Dit soort cookies slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Overzicht van strikt noodzakelijke cookies/first party cookies:

Sessie: ci_session deze cookie schakelt het gebruik van de functie 'toevoegen aan winkelwagen' in. Zodra u uw browsersessie hebt beëindigd, verdwijnen alle opgeslagen cookies.

Prestatiecookies: prestatiecookies verzamelen anonieme gegevens, die ons in staat stellen om de prestaties van onze website te analyseren.

Aubrion Sweets bv maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze bezoekers deze website gebruiken en om hun winkelervaring te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om anoniem standaard internet-loginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Let op de uitdrukkelijke toevoeging van de term 'anoniem', want er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzameld, tenzij u ons deze informatie uitdrukkelijk bezorgt via een invulformulier op deze website.

  • __utma: bevat een uniek en anoniem identificatie-ID, zodat we kunnen vaststellen of onze website meermaals door dezelfde (unieke) bezoeker wordt bezocht.
  • __utmb: wordt gebruikt om een unieke gebruikerssessie in te stellen of ermee door te gaan. Telkens u een andere pagina van de website aanvraagt, wordt de cookie geüpdatet en vervalt deze na 30 minuten.
  • __utmc: werkt samen met __utmb om te bepalen wanneer er een nieuwe sessie voor een bezoeker van de website moet worden aangemaakt. Dit is een sessiecookie die vervalt wanneer u de browser sluit.
  • __utmz: gaat na hoe u ons hebt gevonden en wordt gebruikt om het verkeer en het surfgedrag op de website te berekenen.
  • __utmv: houdt verband met rapporteringssegmenten op maat, een functie die we af en toe gebruiken op Google Analytics.

Volledige informatie over de cookies die Google Analytics gebruikt, kunt u terugvinden onder Cookies & Google Analytics bij de documentatie voor de trackingcode van Google Analytics. U kunt ook de volgende link raadplegen: Google's Privacy Policy for Google Analytics.

We delen onze analysegegevens niet met andere derden.

Om ons gebruik van Google Analytics uit te schakelen, kunt u de volgende link gebruiken: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Meer informatie over cookies? Surf naar https://www.allaboutcookies.org.